Wednesday, July 19, 2017

Format Surat Permohonan Cuti AkademikSURAT PERMOHONAN CUTI AKADEMIK


         
          Kepada
Yth.  Direktur Akademi Pekerjaan Sosial (APS) Kupang
          di-
                 Tempat.

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama              :    …………………………………..
NIM                :    …………………………………..
Jurusan            :    Pekerjaan Sosial
Semester         :    …………………………………..
Alamat            :    …………………………………..
Dengan ini saya mengajukan permohonan cuti, kiranya saya dapat diizinkan untuk tidak mengikuti kuliah selama …. (….) semester, yaitu semester …. (…..) dan … (….) Tahun Akademik ……./…… dikarenakan …………………………….

Demikian Surat Permohonan Cuti ini saya buat dan atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Kupang, ………….

Mengetahui,
Orangtua/Wali,
(……………………………..)
Pemohon,

(…………………………….)
Nim. ………….


                                                                                                           Tembusan :
  1. Dosen Wali
  2. Arsip
 Formatnya silahkan Download dengan 4shared DISINI